"GAMLE" FORKORTELSER FOR AVDELINGER I FORSVARETADAL Arsenalet på Dal
AFM Avdelingen for felles materielltjeneste
AHAU Arsenalet på Hauerseter
AHOV Arsenalet på Hovemoen
AKON Arsenalet på Kongsgårdsmoen
ALAN Arsenalet på Land
ALFN Allied Land Forces Norway
ALØ Arsenalet på Løten
AMDOM Ammunisjonslageret på Dombås
AMLØ Ammunisjonslageret på Løten
ANOR Arsenalet i Nord-Norge
ARAU Arsenalet på Raufoss
ARIN Arsenalet på Ringebu
ASØR Arsenalet på Sørlandet
ATRL Arsenalet i Trøndelag
ATRO Arsenalet i Troms
AVES Arsenalet på Vestlandet
BSHS Befalsskolen for Hærens samband
BSØA Befalsskolens øverste avdeling
BTFV Bømoen tekniske fellesverksted
BTV Bjerkvik tekniske verksted
DKF Distriktskommando Finnmark
DKN Distriktskommando Nord-Norge
DKO Distriktskommando Oppland
DKS Distriktskommando Sørlandet
DKSV Distriktskommando Sør- og Vestlandet
DKT Distriktskommando Trøndelag
DKV Distriktskommando Vestlandet
DKØ Distriktskommando Østlandet
ELVT Elverum tekniske verksted
ETFV Evjemoen tekniske fellesverksted
ETV Evje tekniske verksted
FABCS Forsvarets ABC-skole
FDI Forsvarsdistrikt
FLF Finnmark landforsvar
FLNN Forsyninglager Nord-Norge
FLT Forsyningslager Trøndelag
FLØ Forsyningslager Østlandet
FPMN Forsvarets proviantmagasin Nord-Norge
FPMS Forsvarets proviantmagasin Sørlandet
FPMØ Forsvarets proviantmagasin Østlandet
FSAN Forsvarets sanitet
FSAØ Feltartilleriets skole- og øvingsavdeling
GFM Generalfelttøymesteren
GIFA Generalinspektøren for Artilleriet
GIH Generalinspektøren for Hæren
GIHFT
GIHLT Generalinspektøren for Hærens lette tropper
GIHSB Generalinspektøren for Hærens samband
GIHV Generalinspektøren for Heimevernet
GIIV Generalinspektøren for Ingeniørvåpenet
GIL Generalinspektøren for Luftforsvaret
GIS Generalinspektøren for Sjøforsvaret
GP Garnisonen i Porsanger
GSV Garnisonen i Sør-Varanger
HA Hovedarsenalet
HFS Hærens forvaltningsskole
HI Hærens intendatur
HIHM Hærens intendanturs hovedmagasin
HIHV Hæren Intendanturmagasin Vestlandet
HIMN Hæren Intendanturmagasin Nord-Norge
HIMS Hæren Intendanturmagasin Sørlandet
HIMT Hæren Intendanturmagasin Trøndelag
HIMV Hæren Intendanturmagasin Vestlandet
HIMØ Hæren Intendanturmagasin Østlandet
HINGV Hvalsmoen ingeniørverksted
HJS Hærens Jegerskole
HJULRKP Hjulrytterkompani
HKF Hærens forsyningskommando
HMKG Hans Majestet Kongens Garde
HPMB Hærens proviantmagasin Bergen
HPMK Hærens proviantmagasin Kristiansand
HPMN Hærens proviantmagasin Narvik
HPMO Hærens proviantmagasin Oslo
HPMT Hærens provaiantmagasin Trondheim
HPS Hærens programvaresenter
HSAN Hærens sanitet
HSB Hærens samband
HSBHV Hærens sambands hovedlager og -verksted
HSBLN Hærens sambandslager Nord-Norge
HSBLVN Hærens sambandslager og -verksted/Nord-Norge
HSBLVS Hærens sambandslager og -verksted/Sørlandet
HSBLVT Hærens sambandslager og -verksted/Trøndelag
HSBS Hærens sambands befalsskole
HSBSØ Hærens sambands skole- og øvingsavdleig
HSTS Hærens stabsskole
HTLO Hærens transittlager Oslo
HVK Hærens våpentekniske koprs
HVKHV HVKs hovedverksted
HVKS
HVKSØ Hærens våpentekniske korps skole- og øvingsavdeling
HVSKD Heimevernsskolen Dombås
HVSKT Heimevernskolen Torpo
HVTFS
HYSVT Hærens yrkesskole for våpenteknisk befal
IKA Infanteriets kursavdeling
IMLO Intendanturmateriellager Oslo
IMN Intendanturmagasin Nord-Norge
IMS Intendanturmagasin Sørlandet
IMT Intendanturmagasin Trøndelag
IMV Intendanturmagasin Vestlandet
IMØ Intendanturmagasin Østlandet
INTMØ Intendaturmagasin Østlandet
INTR Intendanturregimentet
IR Infanteriregiment
ISK Infantereits sersjantkurs
ISØ Infantereits skole- og øvingsavdeling
IVHL Ingeniørvåpenets hovedlager
KR Kombinert regiment
KS Krigsskolen
KSØ Kavaleriets skole- og øvingsavdeling
LF Landforsvar
LFK Luftforsvarets forsyningskommando
LMV Lett mobilt verksted
LTE Luftforsvarets tekniske etat
MTV Munkvoll tekniske verksted
NHLF Nord-Hålogaland landforsvar
RATV Rakkestad tekniske verksted
RITV Rinnleiret tekniske verksted
ROTV

Rognan tekniske verksted

RTV Romerike tekniske verksted
SBR Sambandsregimentet
SDS Sentralt driftsstøttesenter
SETV Setnesmoen tekniske verksted
SFK Sjøforsvarets forsyningskommando
SHLF Sør-Hålogaland landforsvar
SJLH Sjeflegen for Hæren
SOFTV Soma tekniske fellesverksted
STTV Steinkjer tekniske verksted
STV Soma tekniske verksted
SVI Skyte- og vinterskolen for Infanteriet
SVTV Sessvollmoen tekniske verksted
TTV Trandum tekniske verksted
USK Utskrevet serjsantkurs
VRGRBN Varanger bataljon
VTR Våpenteknisk regiment
VTV Voss tekniske verksted
ÅRTV Årnes tekniske verksted